Atribuții Comitet Executiv

Atributii Comitet Executiv | Administrare Bloc | iAdministratorBloc.ro | Administrare Imobile Bucuresti

Membrii comitetului executiv sunt locatarii aleși să se “sfătuiască” cu privire la bunul mers al lucrurilor într-un imobil.

Sunt cei care ajută la propunerea şi aprobarea deciziilor interne.

Comitetul Executiv este “Guvernul” Blocului și are cele mai multe obligații dar și cele mai importante atribuții.

Duce la îndeplinire hotãrârile adunãrii generale şi urmãreşte respectarea prevederilor legale, a statutului şi a acordului de asociere ale asociaţiei de proprietari;

Emite, dacã este cazul, decizii scrise privind regulile pentru ducerea la îndeplinire a hotãrârilor adunãrilor generale şi pentru respectarea prevederilor legale, a statutului şi a acordului de asociere, precum şi alte decizii ce privesc activitatea asociaţiei de proprietari;

Intocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi pregãteşte desfãşurarea adunãrilor generale;

Reglementeazã folosirea, întreţinerea, repararea, înlocuirea şi modificarea pãrţilor proprietãţii comune, inclusiv cu privire la consumurile aferente proprietãţii comune, în conformitate cu actele normative în vigoare;

Intocmeşte sau propune planuri de mãsuri şi activitãţi, conform cu responsabilitãţile ce le revin, şi urmãreşte realizarea lor;

Supravegheazã desfãşurarea tuturor activitãţilor din cadrul asociaţiei de proprietari, în mod special situaţia încasãrilor şi a plãţilor lunare;

Pentru realizarea scopului şi a activitãţilor asociaţiei de proprietari, angajeazã şi demite personalul necesar. încheie şi reziliazã contracte cu persoane fizice/juridice;

Işi asumã obligaţii, în numele asociaţiei de proprietari sau în numele proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari, privind interesele legate de clãdire;

Iniţiazã sau apãrã în procese, în numele asociaţiei de proprietari sau în numele proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari, interesele legate de clãdire.

Stabileşte sistemul propriu de penalizãri al asociaţiei de proprietari pentru restanţele afişate pe lista de platã ce privesc cheltuielile asociaţiei de proprietari, conform prevederilor legale.

Avizeazã documentele asociaţiei de proprietari.

Asigurã completarea la zi a cãrţii tehnice a construcţiei.

Asigurã urmãrirea comportãrii în timp a construcţiei, pe toatã durata de existenţã a acesteia.

Gestioneazã situaţiile excepţionale şi de crizã.

Exercitã alte atribuţii care i-au fost conferite prin hotãrârile adunãrii generale.

Aprobã lunar lista cu cotele de contribuţie la plata cheltuielilor asociaţiei de proprietari, conform hotãrârii adunãrii generale.

Stabileşte cotele de participare pe persoanã la cheltuielile aferente persoanelor cu domiciliul în clãdire şi pentru persoanele care locuiesc temporar, minimum 15 zile pe lunã.

Stabileşte perioada pentru care proprietarii, respectiv chiriaşii, pot solicita în scris scutirea de la plata cheltuielilor pe persoanã şi care trebuie sã fie de cel puţin 15 zile pe lunã, conform hotãrârii adunãrii generale;

Analizeazã problemele ridicate de membrii asociaţiei de proprietari şi ia mãsuri pentru rezolvarea acestora, conform hotãrârii adunãrii generale;

Ia toate mãsurile pentru aducerea la starea dinaintea producerii evenimentului a zonei în care se efectueazã reparaţii la pãrţile comune, urmând ca sumele aferente reparaţiilor respective sã fie suportate de toţi proprietarii, proporţional cu cota indivizã.